PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 32                                  9.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 63

Utlåtande till Riksdagens kommunikationsutskott över regeringens proposition RP 33/2005 rd med förslag till lag om fartygstrafikservice.

T10/05/1/10

349 T10

Landskapsregeringen antecknade förslaget för kännedom.

 

Landskapsregeringen omfattar förslaget men påpekar vikten av goda språkkunskaper för operatörerna av fartygstrafikservicen för att undvika missförstånd vid kommunikationen med fartygen.

 

Nr 64

Redarnas Ömsesidigas Försäkringsbolags bolagsstämma den 18 maj 2005.

T10/05/5/78

350-351 T10

Landskapsregeringen beslöt utse tekniska inspektören Göran Holmberg med avdelningschef Niklas Karlman som ersättare att företräda landskapet vid Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolags bolagsstämma den 18 maj 2005.