PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 34                                 10.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 66

Ansökan från Barbro Jansson, om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att uppföra ett garage på lägenheten Hemmet Rnr 3:3 i Brändbolstad by i Sunds kommun.

T10/05/5/63

355 T10

 

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan om dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med till ansökan fogad karta få bygga en garagebyggnad på lägenheten Hemmet Rnr 3:3 i Brändbolstad by, Sunds kommun på ett avstånd av 12 m, mätt från körbanans mittlinje på landsväg nr 610.

 

Nr 67

Ansökan från Gard och Anne Larpes om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att uppföra ett staket på allmänt vägområde i gränsen mot fastigheten Kvarnbacka Rnr 10:9 i Finby by, Sunds kommun.

T10/05/5/62

356 T10

 

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan om dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med till ansökan fogad karta få anlägga ett staket mellan och på vägområdet och tomten Kvarnbacka Rnr 10:9 i Finby by i Sunds kommun.