PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 35                                 16.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 68

Utlåtande till kommunikationsministeriet om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg.

T10/05/1/15

364 T10

Landskapsregeringen beslöt meddela kommunikationsministeriet att landskapsregeringen omfattar förslaget till förordning.

 

Nr 69

Sjöfartsverket förslag till ändring av Långnäs-Bomarsunds 6,4 m farled till 5,8/5,5 m farled.

T10/05/1/16

365 T10

Landskapsregeringen omfattar förslaget om ändring av Långnäs-Bomarsunds 6,4 m farled mellan Långnäs och Lumparudden till 5,8 m och mellan Lumparudden och Vargatafjärden till 5,5 meters djupgående.

 

Nr 70

Ansökan från Kumlinge kommun om ändringar av tidtabellen för färjlinjen Enklinge-Kumlinge.

T10/04/1/30

366 T10

Landskapsregeringen konstaterar att gällande turlista som föreslagits av kommunen och publicerats innehåller en del brister som medför att vissa turer inte är anpassade för de dagliga resenärerna.

 

Landskapsregeringen anser att tidtabellen genomgripande bör reformeras. Tidtabellsperioden bör vara för samma tidsperioder som för M/S Alfågeln och M/S Grisslan för att kombinationstrafiken skall fungera tillfredsställande.

 

Landskapsregeringen föreslår på dessa grunder att kommunen inkommer med väl underbyggt förslag till tidtabell och att den reformerade tidtabellen kan träda i kraft efter högsäsongen, d.v.s. under augusti månad i samband med skolstarten.