PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 37                                 17.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 73

Ändring av stadsplan för stadsdelen Nyängen, kv. 19, tomt 2 samt del av Öfvernäs by Rnr 2.

T10/02/5/14

376 T10

 

Då det kommit till landskapsregeringens kännedom att Mariehamns stad inte beaktat landskapsregeringens utlåtande angående stadsplaneändring av stadsdelen Nyäng, kv. 19, tomt 2 samt del av Öfvernäs by Rnr 2 beslöt landskapsregeringen översända, det tidigare lämnade utlåtandet till stadsplanenämnden, till stadsstyrelsen i Mariehamns stad.

 

Östra utfarten, landsväg nr 20, är den viktigaste in- och utfartsleden för trafiken till och från Mariehamn och bör därför även i framtiden fungera som detta.