PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 39                                 24.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 75

Ansökan från Bengt-Olof Lindgren, om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att uppföra ett garage på lägenheten Gullmo Rnr 1:53 i Krogstad by i Lumparlands kommun.

T10/05/5/58

400 T10

 

Ålands landskapsregering beslöt att inte godkänna ansökan om dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med ansökan få bygga en garagebyggnad på lägenheten Gullmo Rnr 1:53 i Krogstad by i Lumparlands kommun.

 

Genom ändring av planritningen alternativt omdisponering av tomten kan garagebyggnaden uppföras på tomten på ett lagenligt avstånd (20 m) från mittlinjen av landsväg nr 3.

 

Nr 76

Ålands Sjöräddningssällskap r.f. anhåller om att få arrendera ett 100 m2 stort område av väg nr 880:s biområde i anslutning till lägenheten Björnholma Rnr 2:15 i Brändö by enligt till anhållan fogad karta. Området planeras för uppförande av båthus för sjöräddningsbåt stationerad i Brändö.

T10/05/2/11

401 T10

 

Ålands landskapsregering godkände anhållan om att 100 m2 av väg nr 880:s biområde arrenderas till Ålands Sjöräddningssällskap på femtio (50) år, för en summa om inalles femtio (50) € som erläggs i samband med undertecknade av arrendeavtalet.