PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 42                                 31.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 79

Anhållan från Sunds skola om skyddsväg och 30 km/h hastighetsbegränsning på landsväg nr 2 i Finby by, Sunds kommun.

T10/05/5/83

423 T10

Landskapsregeringen godkänner anhållan om att ett övergångsställe anläggs på ovan nämnda plats.

 

Landskapsregeringen kommer att ordna så att trafiksäkerhetskonsulent Lena King har möjlighet att bistå med trafiksäkerhetsutbildning.

 

Landskapsregeringen godkänner inte anhållan om tidsbegränsad 30 km/h kl. 10.00-12.00 p.g.a. att landsväg nr 2 är huvudväg, att det redan finns en tidsbegränsad hastighet om 50 km/h samt att åtgärderna med anläggande

av övergångsställe och trafikutbildning för skolbarnen anses tillräckliga.

 

Nr 80

Anhållan från Jomala kommun om att budgetmedel upptas för byggande av rondell vid Kalmarnäsvägens anslutning till landsväg nr 3.

T10/05/2/14

424 T10

 

Landskapsregeringen kommer vid beredning av budgetförslaget för år 2006 att beakta Jomala kommuns anhållan.

 

Eftersom investeringarna inom trafikbudgeten är många ger landskapsregeringen inget löfte om att medel kan anslås för ombyggnaden av landsväg nr 3 vid Kalmarnäsvägens anslutning år 2006.

 

Nr 81

Förfrågan från Mariehamns stad om landskapsregeringens tidsplan för förverkligande av gång- och cykeltunnel under Lemlandsvägen.

T10/01/2/41

425 T10

 

Eftersom investeringarna inom trafikbudgeten är många ger landskapsregeringen inga löften om när medel kan upptas i budgeten.

 

Vid beredningen av 2006-års budgetförslag kommer landskapsregeringen att beakta Mariehamns stads anhållan.

 

Under sommaren, från den 10 juni och fram till den 31 augusti, kommer landskapsregeringen att på landsväg nr 3 utföra fartdämpande åtgärder vid övergångsställena från Nabbvägen och till Örtvägen.

 

Nr 82

Anhållan från Karl-Erik Grahn om ersättning för byggnader som berörs av vägplanen för sträckan Bistorp-Lumparsund.

Ta1-32-94-20

426 T10

 

Landskapsregeringen beslöt meddela Karl-Erik Grahn att ersättningen för ladugården kommer att behandlas vid den kommande vägförrättningen för landsväg nr 3 på sträckan Bistorp-Lumparsund. Bruksvärdessumman för ladugården vid den tidigare utförda värderingen i oktober 2001 kommer dock att garanteras. 22.3.2005 beslöt landskapsregeringen om ersättning för det så kallade häbbret som var beläget på södra sidan om landsväg nr 3.