PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 49                                 28.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 97

Tillsättande av arbetsgrupp för trafiksäkerhetsåret 2006.

T10/05/1/19

475-483 T10

Landskapsregeringen beslöt att inför trafiksäkerhetsåret 2006 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att fokusera trafiksäkerhetsarbetet på alkohol i trafiken, hastigheten på våra vägar och fordonsförarnas attityder till trafiksäkerhet.

Arbetsgruppen har följande sammansättning:

Runar Karlsson                   Ålands landskapsregering, ordförande

Stig Janson                                                                   trafikavdelningen

Lena King                                                                   

Yana Jahrén                        Ålands bilskolor

Bo Hoffman                        Mariehamns stad

Margareta Remmer             Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag

Jan Nordin                          Ålands Polismyndighet

Maria Nygård                    

Danne Sundman                  Ålands Motorklubb r.f.

Arbetet skall vara slutfört senast den 30.11.2005.

 

Nr 98

Ersättningsbidrag till Lemlands kommun för belysning längsmed gång- och cykelvägen, som ersätter vägbelysning på sträckan Söderby Café – Karl-Mannersväg i Söderby och Prästgården byar i Lemland.

Ta1-32-94-20

484 T10

 

Beslöts att Lemlands kommun erhåller en ersättning om 4 971,40 för belysning av gång- och cykelbanan på sträckan Söderby Café – Karl-Mannersväg i Söderby och Prästgården byar i Lemland. Ersättningen utbetalas då belysningen är färdigt anlagd.