PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 50                                  1.7.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 99

Uthyrning av cafeterian på M/S Gudingen.

T10/05/2/24

498 T10

Landskapsregeringen konstaterade att nuvarande arrendeavtal upphör den 19.8.2005. Landskapsregeringen beslöt inbegära anbud för perioden 20.8.2005 – 19.8.2006. Anbuden skall vara inlämnade senast den 1.8.2005 till registratorskontoret vid Ålands landskapsregering.

 

Nr 100

Bidrag från Oljeskyddsfonden för uppförande av lagerbyggnad för oljeskyddsmaterial i Storby, Eckerö.

T10/01/1/37

499 T10

Eckerö kommun har erhållit förhandsbesked om bidrag (Dnr: 284/465/202) baserat på landskapsregeringens ansökan.

Landskapsregeringen konstaterade att byggnaden är färdigställd och beslöt förorda för Oljeskyddsfondens direktion att utbetala bidrag enligt byggnadskostnadsindex för mars 2005.

 

Nr 101

Utbyte av smörjoljeseparator M/S Gudingen.

T10/05/4/40

Ålands landskapsregering beslöt att anskaffa ny separator från Alfa Laval för ett nettopris om 29 530 €.

 

Nr 102

Ansökan från Skärgårdens Biltransport Ab om förhöjning av subvention och fraktavgifter.

T10/05/4/29

500 T10

Landskapsregeringen konstaterade att nuvarande subvention och fraktavgifter senast reglerats år 2000.

 

Landskapsregeringen beslöt höja subventionen och fraktavgifterna med 10 % från den 1.7.2005.

 

Subventionen utgör 7 168,00 €/månad och fraktavgiften 0,068 cent/kg.