PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 51                                 19.7.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 103

Anhållan från Stiftelsen Sjöfartskvarteret i Mariehamn r.s. om tillfälliga övergångsställen, anvisningar till parkeringsplatser samt befrielse från kostnaderna i samband med arrangemangen.

T10/05/5/102

517 T10

Landskapsregeringen beslöt godkänna anhållan från Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn r.s. om att trafikavdelningen anlägger två tillfälliga övergångsställen över östra utfarten och uppsätter anvisningsskyltar till parkeringsplatser enligt bifogad kartskiss under tiden 20-24.7.2004.

 

Ålands landskapsregering avslår anhållan om att väghållaren står för kostnaderna för anläggande av tillfälliga övergångsställen och även för den tillfälliga skyltningen till parkeringsplatserna. Sökanden Stiftelsen Sjökvarteret i Mariehamn r.s. står för alla kostnader.