PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 52                                 27.7.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

L a n t r å d
Roger Nordlun
d

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 104

Destination Åland/Kottan Ab:s anhållan om förlängning av tid för inlämnande av anbud för bokningsprogram för Ålandstrafiken med tre veckor.

T10/05/4/38

524 T10

Landskapsregeringen beslöt förlänga tiden för inlämning av anbud till fredagen den 26 augusti 2005.

 

Beslöts samtidigt underrätta alla mottagare av anbudsförfrågan om förlängningen.