PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 53                                  9.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 105

Ansökan från Gard och Anne Larpes om komplettering av beslut nr 356 T10/2005 för att uppföra staket på allmänt vägområde i Finby by, Sunds kommun.

T10/05/5/62

547 T10

 

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan om utökning av dispensen i beslut nr 356 T10 som beviljades den 10 maj 2005 för byggandet av staket på allmänt vägområde i gränsen mot fastigheten Kvarnbacka Rnr 10:9 i Finby by, Sunds kommun, så att den även gäller det senare inköpta området från fastigheten Rnr 8:21.