PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 58                                  6.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 111

Ansökan från Jan-Roland Berne, från Hammarland, om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att bygga ett öppet garage på lägenheten Korshaga Rnr 3:97 i Kattby by i Hammarlands kommun.

T10/05/5/137

601 T10

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan och bevilja dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med ansökan få bygga en garagebyggnad på lägenheten Korshaga Rnr 3:97 i Kattby by i Hammarlands kommun, på ett avstånd av 12 m, mätt från körbanans mittlinje på landsväg nr 180.

 

Nr 112

Ansökan från Brändö kommun om tillstånd att få sätta upp byanamnsskyltar enligt egen modell på allmänt vägområde i Brändö kommun.

Ta1-31-97-16

602 T10

Ansökan beviljades inte.

 

På allmänt vägområde skall byanamnsskyltar utformas i enlighet med landskapsregeringens beslut nr 29/47 år 2000 ”Som byanamnsskylt används den segmentformade blå-gul-röda skylt (höjd 320 mm), vilken redan förekommer på prov i 20 byar. Den sätts upp i byar med fast boende invånare”.