PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 59                                  6.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 113

Anhållan från Kjell Johans, Kjells grönsaker, från Sottunga, om fraktstöd för transport av gödsel.

T10/05/4/35

608 T10

Landskapsregeringen har tagit del av anhållan om fraktstöd för transport av gödsel.

 

Beslöts avslå ansökan eftersom det inte finns medel i budgeten för detta ändamål. De medel som finns i trafikavdelningens budget för transport av färskvaror är endast budgeterade för att räcka till stöd till Ålands Centralandelslag och Skärgårdens biltransport.

 

I näringsavdelningens budget finns inga medel för fraktstöd vilket innebär att inte heller den transportör som egentligen skulle ha skött om gödseltransporten får något fraktstöd från landskapsregeringen.