PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 60                                 13.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 114

Till landskapsregeringen inkomna ärenden.

Dnr Se förteckning

 

Beslöts avföra ärenden enligt bilaga T1005E60/114.

 

Nr 115

Lediganslående av en ordinarie vakans i arbetsavtalsförhållande som städare på M/S Gudingen eller annan skärgårdsfärja inom landskapets färjhållning.

T10/05/3/53

631 T10

Landskapsregeringen beslöt lediganslå en vakans som städare på skärgårdsfärja med tillträde enligt överenskommelse.

 

Nr 116

Anhållan från Ålands industrihus Ab om att få placera en planerad hangarbyggnad inom södra delen av det område som Ålands landskapsregering arrenderar på flygplatsen i Mariehamn.

T10/05/2/26

632 T10

Landskapsregeringen beslöt ge sitt medgivande till att en eventuell hangar uppförs inom det av landskapsregeringen arrenderade området så att den nya hangaren ligger som närmast 5 m ifrån den befintliga hangaren.

 Öppna ärenden                                                 Bilaga T1005E60/114

 

Dnr

Ärende

Ankomst

datum

Förklaring

Tt1-31-97-3

KA/EU

96/40/EG Direktiv för fastställandet av en gemensam modell för ett identitetskort för inspektörer som utför hamnstatskontroll

19.2.1997

Avföres.

Inte aktuellt

Tt1-31-97-12

KA/EU

97/15/RG Direktiv om antagande av Eurocontrol-standarder och om ändring av direktiv 93/65/EEG om definition och användning av kompatibla tekniska specifikationer vid upphandlingen av utrustning och system för ledning av lufttrafiken

19.5.1997

Avföres.

Inte aktuellt

Tt1-31-97-20

KA/EU

97/58/EG Direktiv om ändring av rådets direktiv 94/57/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

14.10.1997

Avföres.

Inte aktuellt

Tt1-31-98-24

KA/EU

98/74/EG Direktiv om ändring av rådets direktiv 93/75/EEG om minikrav för fartyg som anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar med farligt eller förorenade gods

28.10.1998

Avföres.

Inte aktuellt

Tt1-31-98-26

KA/EU

98/85/EG Direktiv om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning

9.12.1998

Avföres.

Se T10/01/01/41 och

Tt1-31-96-6

 

 

 

 

Ta1-02-92-110

Ålands Centralandelslag m.fl.

Uppförande av busskur eller motsvarande vid bussplan

12.11.1992

Avföres.

Påtalats till Mariehamns stad som gjort utredning.

Ta1-04-92-2

Gottby bystämma

Uppmuddring av båtled till Gottbysund

30.1.1992

Avföres.

Redan muddrat.

Ta1-04-92-5

Kumlinge fiskelag

Överta postbryggan i Marskilld, Kumlingeby

5.3.1992

Avföres.

Inte aktuellt.

Ta1-05-92-10

Föglö kommun

Kommunalvägar som övertas till bygdevägar

20.2.1992

Avföres.

Verkställt i samband med klassificering.

 

 

 

 

Ta1-31-94-11

Vägverket

Utlåtande om servicenivån som Åbo vägdistrikts färjpass erbjuder vägtrafiken.

3.8.1994

Avföres.

Antecknas för kännedom.

Ta1-31-94-12

Joensuu Universitet/Vägverkets trafik

Utlåtande över riksomfattande cykelruttsnät

18.10.1994

Avföres.

 

Ta1-34-94-17

Björklund, Viking

Ersättning för skada på bil

12.9.1994

Avföres.

Åtgärdat.

Ta1-35-94-62

Ålands Turistförbund

Skyltar enligt förteckning 40-projektet

31.5.2005

Avföres.

 

 

 

 

 

Ta1-34-95-8

Husell, Bror Chartering Ab, Ltd

Ersättning för skadad vindruta

30.1.1995

Avföres.

Åtgärdat.

 

 

 

 

Ta1-32-96-17

Vårdö kommun

Angöringsbrygga för småbåtar i Långnäs

19.9.1996

Avföres.

 

Ta1-32-96-27

Vårdö kommun

Fördjupning och breddning av Sandösund samt ombyggnad av bron över Sandösund

4.12.1996

Avföres.

Finns inte medel.

Ta1-34-96-14

Karlsson, Sigurd

Ersättning för skada på bil

30.4.1996

Avföres.

Åtgärdat.

Ta1-34-96-21

Nordas, Christian

Ersättning för bilruta

30.5.1996

Avföres.

Åtgärdat.

Ta1-34-96-23

Mörby bys samfällighet

Bidrag för saltning av Karholmsvägen i Mörby, Hammarland

31.7.1996

Avföres.

Kommunal angelägenhet.

 

Ta1-34-96-29

Söderby samfällighet

Färdigställande av muddring i s.k. Junkholmssund vid Söderby sjö i Lemland

28.10.1996

Avföres.

 

 

Ta1-35-96-85

Williams Buss Ab

Hållplats vid landsväg 1 mellan Möckelöbron och rondellen

4.10.1996

Avföres.

Inte aktuellt.

 

 

 

 

Ta1-31-97-12

Föglö kommun

Helhetsplan för skärgårdstrafiken

4.6.1997

Avföres.

Ingår i trafikplanen.

Ta1-32-97-7

Föglö kommun, väg- och trafiknämnden

Ombyggnad av färjfästet i Överö för anlöp av M/S Fjärdvägen

17.2.1997

Avföres.

Se T10/00/2/39

Inte tekniskt möjligt med tillgängliga medel.

Ta1-32-97-13

M/S Viggen, befälhavarna

Dykdalb för M/S Viggen

22.4.1997

Avföres.

Åtgärdat.

Ta1-32-97-23

Plamqvist, Gustaf, M/S Ejdern

Förbättringar vid Åva och Jurmo färjfästen

10.12.1997

Avföres

Åtgärdat.

Ta1-35-97-43

Ålandsutställningen EXPÅLAND

Ändring av trafikarrangemang på Östra utfarten 6-9.1997

5.5.1997

Avföres.

Åtgärdat.

 

 

 

 

 

Ta1-32-98-8

Föglö kulturnämnd

Förskönande av färjfästet i Degerby

19.2.1998

Avföres.

Inte aktuellt

Ta1-35-98-4

Jomala kommun

Tillstånd för 4 st. väggenomgångsrör i vägområde vid Ödanböle

13.1.1998

Avföres.

Åtgärdat.

Ta1-35-98-11

Karlby bys fiskelag

Uppsättande av förbudstavla riktad till båtförare att undvika vågsvall på Halsholmen

28.1.1998

Avföres.

Miljöfråga.

Åtgärdat.

Ta1-35-98-28

Föglö kommun, byggnads- och tekniska nämnden

Utlåtande om nedläggning av VA-ledningar längs vägen i Degerby

6.3.1998

Avföres.

Har verkställts.

Ta1-35-98-50

Eriksson, Peter

Uppsättning av skylt ”Tjudö vingård” en i Godby och en vid Tjudö vägskäl

15.4.1998

Avföres.

Uppsatt vid Tjudö vägskäl.

Ta1-35-98-81

Bertell, Henrik

Uppsättande av skylt ”Ollas lantgård” i Storby

3.6.1998

Avföres.

Finns skylt ”Ollas”

 

 

 

 

T10-99-01-9

Kökar, Sottunga och Föglö kommun

Färjkapaciteten på södra linjen Uppvaktning 4.2.1999

4.2.1999

Antecknas för kännedom.

T10-99-01-26

Ålands polisdistrikt

Riktlinjer för avstängning av vägar

25.5.1999

Avföres.

T10-99-01-28

Föglö kommun

Kapacitetsförstärkning och utveckling av Föglölinjen

9.7.1999

Avföres.

Togs i beaktande vid uppgörande av turlistor för skärgårdstrafiken.

T10-99-01-31

Kumlinge kommun

Förbättringar i vintertrafiken (uppvaktning) Insätts M/S Ejdern på tvärgående linjen 1.1.2000

27.8.1999

Antecknas för kännedom.

T10-99-02-13

Föglö kommun, väg- och trafiknämnden

Ojämna vägbroar i Föglö

24.3.1999

Åtgärdat.

T10-99-04-23

Bosco & Co Ab

Erbjudande om tjänster i flygtrafiken Åland-Sverige

27.4.1999

Antecknas för kännedom.

T10-99-05-59

Föglö kommun, väg- och trafiknämnden

Godkännande av byanamnsskylt

17.3.1999

Se Ta1-31-96-19

T10-99-05-80

Lemlands kommun

Utlåtande över byggnadsplanen för Bengtsböleskiftet, Tallhöjden och byggnadsplaneändring för park- och vägområden i VI kvarteret

13.4.1999

Byggnadsplaneändringen verkställd.

T10-99-05-148

Seglinge AHL

Tillstånd för tillfällig skyltning i Kumlinge och Seglinge

10.6.1999

Avföres.

Beviljat.

T10-99-05-234

Isaksson, Frida

Halvårskort på skärgårdsfärjorna

4.10.1999

Avföres.

Inte aktuellt.

T10-99-05-250

Vårdö kommun

Byta namn på färjhamnen i Hummelvik till Vårdö (Hummelvik)

15.10.1999

Avföres.

Inte aktuellt.

 

 

 

 


 

T10-00-01-7

Ålands Sjöräddningssällskap r.f.

Beredskapsplan för oljebekämpning med M/S Svärtan

18.2.2000

Antecknas för kännedom.

T10-00-01-29

Mariehamns stad

Förslag om att tillsätta en samrådsgrupp för behandling av trafiksäkerhetsfrågor

20.6.2000

Se T10/00/5/42

T10-00-01-33

Miljöministeriet

Anmälan om ändringar i rikets lagstiftning om bekämpning av olje- och kemikalieolyckor

16.8.2000

Antecknas för kännedom.

T10-00-02-18

Trafiken med M/S Tärnan på driftsentreprenad

11.4.2000

Se T10/01/1-33

T10-00-02-19

Ålands lantmäteribyrå

Kallelse till styckningsförrättning i Ingby, Jomala F 4027-706945

15.5.2000

Antecknas för kännedom.

Inte aktuell, privat förrättning.

T10-00-02-31

Brändö kommun

Ansvarsfördelning för verksamhet och utrustning inom hamnområdena i Brändö

7.9.2000

Avföres.

Antecknas för kännedom.

T10-00-02-39

Föglö kommun, väg- och trafiknämnden

Utreda möjligheterna att få fartyget Fjärdvägen att anlöpa Överö färjfäste

8.11.2000

Avföres.

Inte aktuellt.

Se Ta1-32-97-7

T10-00-02-46

Föglö kommun

Pumpa iland avloppsvatten från M/S Knipan till kommunens reningsverk

22.12.2000

Avföres.

Inte aktuellt.

T10-00-04-10

Social- och hälsovårdsministeriet

Trafikförsäkringsavgiftsmedel 2000

14.2.2000

Beviljade medel. Antecknas för kännedom.

T10-00-04-21

Geta kommun, byggnadstekniska

Bidrag för ytbeläggning av kommunalvägen till Dånö, etapp II

22.3.2000

Avföres.

Betalt 30.11.2000

T10-00-04-37

Eckerö kommun

Bidrag för ytbeläggning av kommunalvägar 1999

Byhagsvägen (Framvägen)

16.6.2000

Avföres.

Utbetalt.

T10-00-04-48

Numminen, Satu, Hanström, Mia, Hanström, Sissel och Hanström, Yrla

Ersättning för bokningsmisstag

21.11.2000

Avföres.

 

T10-00-04-55

Korsberg, Jukka

Ersättning för skada på fordon

12.9.2000

Avföres.

T10-00-04-57

Bonds, Maria

Ersättning för taxikostnad

28.9.2000

Avföres.

T10-00-04-60

Sundqvist Buss

Stöd för miljöanpassad buss

12.10.2000

Avföres.

Finns inte medel.

T10-00-04-61

Ålands Bussförbund r.f.

Budgetera miljöstöd till busstrafiken årligen

17.10.2000

Avföres.

Finns inte medel.

 

T10-00-05-50

Österlund, Maj-Len

Skadeanmälan

Österlund, André skadat fingret på resa med skärgårdsfärja

2.3.2000

Avföres.

Försäkringsärende.

T10-00-05-69

Mariehamns FBK

Handha oljeskyddslagret i Korrvik

31.3.2000

Avföres.

Inte aktuellt.

T10-00-05-132

Brändö kommun

Hyreshöjning för Jurmo skolbyggnadskök, tambur och matsal

10.7.2000

Avföres.

Redan trätt i kraft.