PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 61                                 13.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 117

Anhållan från Brändö kommun om ytbeläggning av bygdevägen Korsö-Fiskö.

T10/05/4/17

625 T10

Landskapsregeringen avslår anhållan då budgetmedel inte finns tillgängliga i 2005-års budget.

 

Bygdevägen Korsö-Fiskö måste först grundförbättras innan beläggning kan motiveras. Landskapsregeringen kommer därför att i framtida budgeteringar beakta kommunens anhållan.

 

Nr 118

Finströms kommuns utlåtande angående väg nr 40, Näfsby-Gölbyvägens anslutning till Godbyvägen.

Ta1-32-96-24

626 T10

Landskapsregeringen har antecknat kommunstyrelsens skrivelse för kännedom.

 

Landskapsregeringen meddelar samtidigt att nuvarande anslutning kommer att förbättras trafiksäkerhetsmässigt under hösten 2005.

 

Budgetmedel saknas för förverkligande av att ansluta väg nr 40 rakt ner mot landsväg nr 2, den s.k. Godbyvägen.

 

Nr 119

Anhållan från Brändö kommun om farthinder på landskapets väg genom Brändö by.

T10/03/5/195

627 T10

Med anledning av Brändö kommuns anhållan beslöt Ålands landskapsregering att fartdämpande åtgärder skall utföras på landsväg nr 860 genom Brändö by.

 

Projekteringen utförs under hösten 2005 och förverkligandet av åtgärden sker före turistsäsongen 2006.

 

Nr 120

Anhållan från Hammarlands kommun om bidrag för anläggande av 6 st. belysningspunkter längs landsväg nr 1.

T10/05/5/6

628 T10

Landskapsregeringen beslöt avslå anhållan då tillräckliga budgetmedel för trafiksäkerhetsåtgärder inte finns tillgängliga.

 

Landskapsregeringen anlägger av trafiksäkerhetsskäl belysning i korsningar med hög trafikintensitet på landskapets huvudvägnät enligt prioritetsordning och denna korsning vid Näfsby skola har låg trafikintensitet.

 

Nr 121

Uppvaktning angående vägtrumma i Örsundet.

T10/00/2/40

629 T10

Landskapsregeringen har vid ett flertal tillfällen diskuterat med representanter från Eckerö och Hammarlands kommuner angående trummans storlek, muddringar m.m. vid Örsundet.

 

För närvarande har både Eckerö och Hammarlands kommun frågor rörande trummans storlek och djup att utreda. Därefter skall parterna på nytt sammanträda och diskutera denna fråga.

 

Nr 122

Initiativ från Mariehamns stad, tekniska verken, för att minska trafikförseelser i staden.

T10/04/1/19

630 T10

Landskapsregeringens tillsatta arbetsgrupp för trafiksäkerhetsfrågor är en sakkunnighetsgrupp där Mariehamns stad har utsett Bo Hoffman till representant. Landskapsregeringen anser att gruppens sammansättning är tillräcklig. Mariehamns stad har dock möjlighet att ersätta stadens representant med en annan sakkunnig.