PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 62                                 13.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 123

Inköp av radar till M/S Alfågeln.

T10/05/2/25

633-634 T10

Protokoll fört i samband med öppnandet av inkomna anbud antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen beslöt köpa radar av märket Furuno FAR-2837 S från Algots Varv AB för ett pris om 32 930,00 € exklusive mervärdesskatt.

 

Nr 124

Ansökan från Kumlinge kommun om bidrag för kollektivtrafik Hummelvik-Mariehamn.

T10/05/4/50

635 T10

Ansökan antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen konstaterade att budgetmedel för de ansökta söndagsturerna saknas varför ansökan inte godkändes.