PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 63                                 13.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 125

Ansökan från Ålands Motorklubb r.f. om tillstånd att stänga av landsväg nr 1 från korsningen på Svinryggen (landsväg nr 1-bygdeväg nr 282) till korsningen i Gottby (landsväg nr 1-landsväg nr 260/bygdeväg nr 286) för arrangerande av s.k. ”Street race”-tävlingar lördagen den 24 september 2005 kl. 06.00-21.00 med söndagen den 25 september 2005 som reservdag i händelse av regn. Informationen och dirigeringen av trafiken utförs enligt till ansökan bifogad omskyltningsplan.

T10/05/5/143

639 T10

Landskapsregeringen godkände ansökan med stöd av 67 § 3 momentet vägtrafiklagen för landskapet Åland på villkor vilka framgår av bilaga T1005E63.

 

Föredragande antecknar med stöd av 6 § 5 momentet LL om ärendets handläggning i landskapsregeringen skiljaktig mening till protokollet med beaktande av trafiksäkerhetsaspekter och de olägenheter arrangemanget utgör för trafikanterna enligt tidigare lämnade utlåtanden av:

1.      Ålands polismyndighet

2.      Trafiksäkerhetskonsulenten.

 


 

 

 

 

 

 


Bilaga T1005E63

 

 

 

För tillståndet gäller följande villkor:

 

1.      Den avstängda vägen skall tydligt utmärkas med vederbörliga vägmärken.

 

2.      Brand-, polis- och ambulansbil skall vid behov beredas framfart utan hinder.

 

3.      Arrangören skall underrätta alarmcentralen samt berörda brandchefer om det avstängda vägavsnittet och de tider avstängningen avser samt om möjliga alternativa vägar.

 

4.      Beviljandet av detta tillstånd förutsätter att sökanden ansvarar för att trafikmärken, körfälts- och andra markeringar återställs i ursprungligt skick, varvid iståndsättandet även får ske på trafikavdelningens egen försorg men på sökandens/arrangörens bekostnad.

 

5.      Arrangören skall se till att för tävlingens genomförande finns tillräckligt antal funktionärer tillgängliga för att a) dirigera dem som deltar i tävlingen, b) ombesörja den allmänna ordningen på tävlingsplatsen, c) övervaka avstängningarna. Det åligger arrangören att förete en förteckning över samtliga funktionärer senast i samband med att man hos Ålands polismyndighet anhåller om tillstånd för arrangemanget enligt landskapslagen om offentliga nöjestillställningar. Samtidigt skall även redogöras för brand- och olycksfallsberedskapen.

 

6.      Internationella gällande regler för dylika tillställningar skall i tillämpliga delar iakttas.

 

7.      Arrangören skall följa de närmare anvisningar som ges av polismyndighet och landskapsregeringens trafikavdelning.