PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 64                                 20.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Run
ar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 126

Ansökan från Leo Löthman om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att få uppföra ett garage på lägenheten Johannegård Rnr 2:5 i Norrboda by i Lumparlands kommun.

T10/05/5/146

651 T10

Landskapsregeringen godkände ansökan om dispens från bestämmelserna i § 41 landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med till ansökan fogad karta få bygga en garagebyggnad på lägenheten Johannegård Rnr 2:5 i Norrboda by, Lumparlands kommun på ett avstånd av 16 m, mätt från körbanans mittlinje på landsväg nr 390.