PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 69                                 4.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 138

Ansökan från Rainer Blomqvist, från Sund, om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att bygga 3 st. fodersilor i anslutning till ladugården på lägenheten Södergård Rnr 2:19 i Sibby by i Sunds kommun.

T10/05/5/157

692 T10

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan och bevilja dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med ansökan få bygga fodersilor på lägenheten Södergård Rnr 2:19 i Sibby by i Sunds kommun, på ett avstånd av 10 m, mätt från körbanans mittlinje på landsväg nr 610.