PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 72                                11.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 140

Skrivelse från Hem och Skolaföreningen i Eckerö angående säkerheten för gående som skall korsa landsväg nr 1 i Storby bykärna.

T10/00/2/40

701 T10

Landskapsregeringen beslöt att utforma en detaljritning över trafiksäkerhetsåtgärderna genom Storby bykärna på landsväg nr 1. Detaljritningen skickas till Hem och Skolaföreningen för kännedom.

 

Nr 141

Anhållan från Lemlands kommun om att få tillstånd att bygga vägbelysning längsmed bygdeväg nr 30, d.s.k. Järsövägen, vid Granholms vägskäl.

T10/05/5/152

702 T10

Landskapsregeringen beslöt godkänna anhållan enligt följande:

 

1.      Ljuspunkterna får byggas enligt till anhållan bifogad ritning.

2.      Landskapsregeringen anlägger och ger bidrag till vägbelysning i trafikfarliga korsningar längsmed landskapets huvudvägar, varför anhållan om bidrag avslås.

3.      Landskapsregeringen vidhåller att eftergivliga stolpar skall användas på tre meters avstånd från vägkant och att icke eftergivliga stolpar får uppsättas på sju meters avstånd från vägkanten på vägsträckor med 70 km/h hastighetsbegränsning.

 

Nr 142

Lemlands kommuns trafiksäkerhetsplan och kommunens anhållan om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Lemland.

T10/05/5/120

703 T10

Landskapsregeringen tackar för den uppgjorda trafiksäkerhetsplanen för Lemlands kommun.

 

Beträffande de föreslagna åtgärderna för ökad trafiksäkerhet kommer landskapsregeringen att vidta eventuella åtgärder efter det att arbets- och styrgruppen för trafiksäkerhet i landskapet Åland behandlat dessa.

 

Nr 143

Betalning av bidrag till Lemlands kommun för belysning längsmed gång- och cykelvägen från Söderby café till Karl Manners väg.

T10/05/5/12

Utanordning

Landskapsregeringen beslöt betala bidrag om 4 971,40 € enligt beslut av den 28 juni 2005 (Ta1-32-94-20). Kostnaden påförs moment 48.30.77.

 

Nr 144

Muntlig anhållan från Solberget Ab om att få förslaget till en tillfällig arbetsanslutning från Bölsberget i Vesterkalmare till landsväg nr 3 godkänt.

Dnr T10/04/5/137

704 T10

Landskapsregeringen beslöt godkänna förslaget enligt ritning daterad 28.9.2005 till en tillfällig arbetsanslutning från Bölsberget i Vesterkalmare till landsväg nr 3. Anslutningen är en tillfällig arbetsanslutning som så snabbt som möjligt bör ersättas med en permanent anslutning vid f.d. Kalmarboden.