PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 74                                25.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 148

Ansökan från Ålands hälso- och sjukvård om dispens från bestämmelserna i landskapslagen om allmänna vägar för att plantera häck på allmänt vägområde för landsväg nr 12 i anslutning till centralsjukhuset i Mariehamn.

T10/05/2/31

724 T10

Ålands landskapsregering beslöt godkänna ansökan och bevilja dispens från bestämmelserna i § 41 LL om allmänna vägar i landskapet Åland för att i enlighet med till ansökan fogad karta plantera häck på allmänt vägområde för väg nr 12 (Sjukhusbacken) i Mariehamns stad.