PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 75                                25.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 149

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.

T10/03/1/26

725 T10

Direktiv 2003/42/EG omfattar rättsområdet luftfart, vilket hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 14 punkten Självstyrelselagen för Åland (ÅFS 71/1991). I landskapet Åland gäller därmed riksbestämmelserna automatiskt.

 

Finlands notifiering är således gällande även för Åland.

 

Notifieringen antecknades för kännedom. Se bilaga T1005E75/149.

 

Nr 150

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen.

T10/04/1/26

725 T10

Direktiv 2004/36/EG omfattar rättsområdet luftfart, vilket hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 14 punkten Självstyrelselagen för Åland (ÅFS 71/1991). I landskapet Åland gäller därmed riksbestämmelserna automatiskt.

 

Finlands notifiering är således gällande även för Åland.

 

Notifieringen antecknades för kännedom. Se bilaga T1005E75/150.

 


 


                                                                                                Bilaga T1005E75/149

 

    NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

 

Till: Europeiska Ge­men­ska­pernas Kom­missio­n

 

 

 

Från:     Åland (Finland)

     Ålands landskapsregering

         Trafikavdelningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts: 2003/42/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.

 

 

I  Landskapslagstiftning om genomförande av rättsakten:

 

Direktivet omfattar rättsområdet luftfart, vilket hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 14 punkten Självstyrelselagen för Åland (ÅFS 71/1991). I landskapet Åland gäller därmed riksbestämmelserna automatiskt.

 

Finlands notifiering är således gällande även för Åland.

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

X     är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

 

 

 

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 24 oktober 2005

Namnteckning                                    

 

Niklas Karlman                              Avdelningschef

Namn                                                                 Titel

 

 

 

 

 

Dnr T10/03/1/26


                                                                                                Bilaga T1005E75/150 

 

NOTIFIERING AV GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPSLAG­STIFT­NING

 

 

 

Till: Europeiska Ge­men­ska­pernas Kom­missio­n

 

 

 

Från:     Åland (Finland)

     Ålands landskapsregering

         Trafikavdelningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Rättsakt som genomförts: 2004/36/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten ifråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen.

 

 

I  Landskapslagstiftning om genomförande av rättsakten:

 

Direktivet omfattar rättsområdet luftfart, vilket hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 14 punkten Självstyrelselagen för Åland (ÅFS 71/1991). I landskapet Åland gäller därmed riksbestämmelserna automatiskt.

 

Finlands notifiering är således gällande även för Åland.

 

 

II  I fråga om den rättsakt som nu anmäls

 

X     är inga ytterligare anmälningar att vänta.

 

 

 

 

 

 

 

..........................                               Mariehamn den 24 oktober 2005

Namnteckning                                    

 

Niklas Karlman                              Avdelningschef

Namn                                                                 Titel

 

 

 

 

Dnr T10/04/1/26