PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 80                                15.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 155

Tillsättande av Ålands haverikommission.

T10/05/1/33

758-767 T10

Landskapsregeringen beslöt tillsätta följande personer som medlemmar i Ålands haverikommission för tiden 1.11.2005-31.10.2009:

 

-         Jarl Helsing (ersätts från 1.1.2006 av Gunnar Mansén)

-         Jan Nordin

-         Bengt Karlsson

-         Stefan Karlsson

-         Stig Janson

-         Bengt Dahlén

-         Tora Hansson

-         Jan Österberg

-         Siv Sandvik.

 

Medlemmarna i kommissionen är utsedda såsom företrädare av tillräcklig och nödvändig sakkännedom med tanke på undersökning av olyckor.

 

_______________________________________________