PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 81                                15.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 156

Ansökan från Föglö kommun om tilläggsbidrag för den av kommunen utförda ombyggnaden av kommunalväg nr 729, Hastersbodavägen så att bidraget om 50 % beräknas på den verkliga byggkostnaden enligt anbudet 53 000 €, samt att landskapsregeringen betalar hela tilläggskostnaden på 16 810 € med hänvisning till bristfälliga projekterings- och anbudshandlingar.

T10/05/4/1

768 T10

Landskapsregeringen avslog anhållan.

 

Som svar på Föglö kommuns brev nr 1907/04 meddelade landskapsregeringen den 23 februari 2005, brev nr 145 T10 om grunderna för de högsta bidragsberättigade byggkostnaderna och det fastställda landskapsbidragets storlek. Beslutet har redan tidigare skriftligen (nr 95 T10) delgetts kommunen.

Det oaktat beslöt Föglö kommun som byggherre att verkställa det planerade ombyggnadsarbetet, varför kommunen svarar för de så kallade tilläggsarbetena.

 

Nr 157

Anhållan från Hammarlands kommun om extra landskapsbidrag för nybyggnad av del av Berghamnsvägen för den del av kostnaderna som överstiger de kostnader bidraget är uträknat på.

T10/02/4/57

769 T10

Landskapsregeringen avslog anhållan.

 

Grunderna för utbetalning av 2004-års landskapsbidrag för byggandet av kommunalvägar fastställdes av landskapsregeringen den 19 februari 2004, beslut nr 140 T10 i enlighet med landskapets budget för år 2004.