PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 84                                13.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Sjötrafikchef

Bo Karlsson

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 160

Ansökan från Ålands Centralandelslag om stöd för färskvarutransporter till skärgården för perioden september-oktober 2005.

T10/05/4/32

804 T10

Ålands Centralandelslag (ÅCA) har den 28 november 2005 anhållit om utbetalning av stöd för transport av färskvaror till skärgården för perioden september-oktober 2005 inalles 16 532,72 €.

 

Landskapsregeringen beslöt utbetala 16 532,72 € som stöd för allmännyttig tjänst från moment 48.20.20.