PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                                 89                                20.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid enskild föredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Beslutande                                                       Föredragande                                       Justerat

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

Omedelbart

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 173

Ansökan från Brändö kommun om extra tur med M/S Alfågeln den 26 december 2005.

T10/04/1/30

840 T10

Ansökan antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen konstaterade att den föreslagna turen kl. 20.00 från Torsholma till Hummelvik även innebär en återtur för att färjan skall trafikera de ordinarie turerna varför landskapsregeringen beslöt av kostnadsskäl att inte bevilja den föreslagna turen.

Nr 174

Oljeutsläpp från fastigheten Mellangård Rnr 3:181, Dalkarbyvägen 72, Jomala kommun.

T10/05/2/24

841 T10

Syneprotokoll nr 434/S40 över oljeutsläppet den 27 oktober 2005 antecknades för kännedom.

 

Saneringen av oljan sker i samråd med Jomala kommun, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, Ålands Vatten Ab, miljöbyrån och trafikavdelningen.

 

Till den del saneringen sker utanför tomtgränsen påtar sig landskapsregeringen i första hand ansvaret för de uppkomna kostnaderna.

Nr 175

Uthyrningn av Café-kioskrörelsen på M/S Gudingen för perioden 22.12.2005-21.12.2008.

T10/05/2/24

Avtal

Anbud från Firma Kim Söderholm, från Sottunga antecknades för kännedom.

 

Förslag till entreprenadavtal godkändes av landskapsregeringen. Hyresbeloppet utgör 150,00 €/månad räknat från den 1 februari 2006.