PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         1                                  13.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 1

Lagtingsman Mats Perämaas med flera spörsmål 12.1.2005 enligt 48 § 1 mom. lagtingsordningen, angående konkurrensutsättning av samhällsservice.

T10/05/1/2

 

Landskapsregeringen beslöt att ledamot Runar Karlsson besvarar frågan enligt bilaga.

_______________________________________________


 

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Trafikavdelningen

Datum

 

 

2005-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på spörsmål

Konkurrensutsättning av samhällsservice

·   Spörsmål nr 2/2004-2005

 

 

Trafikpolitiken skall utformas så att medborgarna och näringslivet i alla regioner erbjuds tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning. Trafikpolitiken skall även samordnas med regionalpolitiken.

 

I det förelagda handlingsprogrammet ges möjligheter till att alternativt driva skärgårdstrafiken i egen regi, privatisera, konkurrensutsätta eller bilda affärsverk för skötsel av driften av den operativa verksamheten inom trafikens områden.

 

Lösningarna skall ej ses som absoluta i respektive fall, utan mera riktgivande på så vis att en strävan mot kostnadseffektiv drift görs oberoende av tillvägagångssättet.

 

Visionen är att pröva sig fram till vilken form som bäst lämpar sig för respektive verksamhetsslag. Ifall någon lösning visar sig mindre lämplig, väljer man en annan väg.

 

En allmän målsättning är att bibehålla nuvarande goda trafik till samma kostnad, men visionen är att få en bättre trafik till lägre driftskostnader.

 

Passusen om att skärgårdstrafiken sköts genom ett samhällsägt bolag eller affärsverk skall ses som en framtidsvision. Frågan är naturligtvis avhängig av vad som visar sig möjligt att genomföra utan orimliga konsekvenser både ekonomiskt och regionalpolitiskt.

 

Landskapsregeringen har för avsikt att presentera konkreta framtida verksamhetsförändringar, vari även kommer att ingå förslag på kortrutt, i kommande budgetförslag. 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2005

 

 

L a n t  r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Runar Karlsson