PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        13                                 19.5.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 15

Utställande av vägplan för ombyggnad av landsväg nr 1, på sträckan Överby-Storby, sektion 3500-8360, inklusive nybyggnad av gång- och cykelväg samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Södersjön, Lassas, Eckerö kyrka, Norrvägen, Böle, Skag, Storby gamla landsväg, Ollas och Torp i Eckerö kommun.

T10/00/2/40

391-392 T10

Förenämnda vägplan godkändes och ställs ut för väglagsenlig behandling.

 

_______________________________________________