PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        14                                 23.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 16

Utbjudande av snö-, moddplogning och sandning på delar av lands-, bygde- och kommunalvägarna på fasta Åland och Vårdö

T10/05/2/23

 

Beslöts godkänna förslaget till anbudshandlingar och bjuda ut entreprenaderna genom annons.

 

_______________________________________________