PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        15                                 30.6.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - HL - RK - BL - CG                   JS - LW                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 17

Justering av kurskostnad för genomförd alkohol- och trafikkurs som förutsätts i 36 och 50a § i körkortslagen för landskapet Åland gällande rattfylleridom.

T10/05/1/20

486-490 T10

Landskapsregeringen beslöt att höja kurskostnaden till 80 euro per person för genomförd alkohol- och trafikkurs.

Den nya avgiften träder i kraft från den 1.7.2005.

 

Nr 18

Fastställande av vägplan för ombyggnad av landsväg nr 2, sträckan Smedsböle-Finby, sektion 3680-5940, inklusive nybyggnad av gång- och cykelvägar samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Domarböle, Tranvik, Svensböle, Klippan och Mångstekta i Sunds kommun.

T10/4/2/44

491-492 T10

Förenämnda vägplan fastställdes med beaktande av åtgärdsförslagslistan, bilaga T10/05/P/14/18.

 

Utlåtande inkommit från:

Sunds kommun

Miljöbyrån

Museibyrån

 

Påpekanden inkommit från:

Ove Östergård

Harry Tuominen

_______________________________________________


                                                            Bilaga T10/05/P/15/18

 

                                                            Dnr T10/04/2/44

 

Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 2, sträckan Smedsböle – Finby, sektion 3680 – 5940, inklusive nybyggnad av gång- och cykelvägar samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Domarböle, Tranvik, Svensböle, Klippan och Mångstekta, i Sunds kommun

 

 

Inkomna anmärkningar och påpekanden                                    Åtgärdsförslag

 

A

 

Ove Östergård

 

 

1.

Önskar att åkern breddas lika mycket som åkern avsmalnas p.g.a. vägombyggnaden mellan sektionerna 4600 – 4700.

Beaktas om alla nödvändiga myndighetstillstånd ordnas av Östergård

 

 

 

 

 

 

2.

Motsätter sig att befintlig anslutning vid sektion 4920 indras och flyttas till sektion 5100.

Avslås

 

 

 

 

 

B

 

Harry Tuominen

 

 

3.

Önskar att befintlig anslutning mot landsväg nr 2 skall finnas kvar.

Anslutning till fastigheten ordnas från landsväg nr 640.