PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                                                                                     Sammanträdesdatum

                                                                                        16                                5.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                   Frånvarande                                                 Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                        Omedelbart

 

Ordförande                                                   Föredragande                                      Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..           …...……………....…......…........…..                                                                    …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                            Beslut


Nr 19

Skrivelse från Kumlinge kommun om ändring av tidtabellen för Enklinge-Kumlinge färjlinje.

T10/04/1/30

537 T10

Skrivelser från Kumlinge kommun antecknades för kännedom.

Landskapsregeringen fastställde tidtabellen för perioden 15.8-31.12.2005. Trafiken är anpassad så att sista och första turen per dag inleds och avslutas i Kumlinge. Bilaga T1005P16/5.8.2005 a.

 

Nr 20

Begäran av anbud för trafiken med Björkö linfärja mellan Björkö och Lappo för perioden 15.5.2006-14.5.2009.

T10/02/1/38

538 T10

Förslaget till entreprenadhandling godkändes.

Anbud skall vara inlämnade till landskapsregeringen senast den 10 oktober 2005 kl. 16.15.

 

Nr 21

Hamnordning och avgifter för anlitande av Ålands landskapsregerings hamn i Möckelö, Jomala kommun.

T10/05/1/22

539 T10

Hamnen administreras av trafikavdelningen.

 

Ålands landskapsregering godkände förslaget till hamnordning samt avgifter för år 2005 enligt bilaga T1005P16/5.8.2005 b.

 

Nr 22

Skrivelse till Arbetsministeriet angående förslag till revidering av lagen om arbetstid på fartyg i inrikestrafik (FFS 248/82).

T10/05/1/23

540 T10

Rubricerade lagstiftning är rikets behörighet. Landskapsregeringen anser att det finns behov för en revidering av lagstiftningen.

 

Landskapsregeringen omfattade förslaget till skrivelse.

 

_______________________________________________

 

 

 


                                                Bilaga T1005P16/5.8.2005 a

Enklinge – Kumlinge (M/S Frida II) 15.8 – 31.12 2005

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Sönd/Helgd

Ku

En

Ku

En

Ku

En

Ku

En

Ku

En

Ku

En

Ku

En

1)

6.45

1)

7.00

1)

6.45

1)

7.00

1)

6.45

1)

7.00

1)

6.45

1)

7.00

1)

6.45

1)

7.00

1) 5)

00.15

1) 5)

00.30

1)

7.45

1)

8.00

 

7.15

 

7.45

 

7.15

 

7.45

 

7.15

 

7.45

 

7.15

 

7.45

 

7.15

 

7.45

1)

7.45

1)

8.00

1)

10.15

1)

10.30

3)

8.15

3)

8.30

3)

8.15

3)

8.30

3)

8.15

3)

8.30

3)

8.15

3)

8.30

3)

8.15

3)

8.30

1)

10.15

1)

10.30

1)

12.15

1)

12.30

1)

9.00

1)

9.15

1)

10.00

1)

10.15

1)

9.00

1)

9.15

1)

10.00

1)

10.15

1)

9.00

1)

9.15

1)

11.30

1)

11.45

 

13.00

 

13.15

 

11.45

 

12.00

 

11.45

 

12.00

 

11.45

 

12.00

 

11.45

 

12.00

 

11.45

 

12.00

 

13.00

 

13.15

 

15.10

 

15.45

 

12.45

 

13.00

 

13.45

 

14.00

 

12.45

 

13.00

 

13.45

 

14.00

 

12.45

 

13.00

 

15.10

 

15.45

1)

18.20

1)

19.30

 

13.45

 

14.00

 

14.45

 

15.00

 

13.45

 

14.00

 

14.45

 

15.00

 

13.45

 

14.00

1)

18.20

1)

19.00

1)

20.15

1)

20.30

 

14.45

 

15.00

 

15.45

 

16.15

 

14.45

 

15.00

 

15.45

 

16.15

 

14.45

 

15.00

1) 4)

20.15

1) 4)

20.30

 

 

 

15.45

 

16.15

1)

18.20

1)

19.00

 

15.45

 

16.15

1)

18.20

1)

19.00

 

15.45

 

16.15

 

 

 

 

1)

17.45

1)

18.00

1)

21.00

1)

21.15

1)

17.45

1)

18.00

1)

21.00

1)

21.15

1)

17.45

1)

18.00

 

 

 

 

1)

19.15

1)

19.30

 

 

1)

19.15

1)

19.30

 

 

1)

19.15

1)

19.30

 

 

 

 

1)

21.00

1)

21.15

 

 

1)

21.00

1)

21.15

 

 

 

1)

21.00

1)

21.15

 

 

 

 

 

Avgångstider från respektive färjhamn. Resornas längd ca 15 minuter.

 

M/S Frida II, tfn 0400 492739

 

1) Mot beställning direkt till färjan, kl. 8.00 – 17.00

2) Bärö trafikeras cirka två gånger per dag

3) Endast skoldagar

4) Från 1.10.2005 21.00 och 21.15

5) Från 1.10.2005 trafikeras två första lördagarna i månaden mot beställning direkt till färjan.

 


                                  Bilaga T1005P16/5.8.2005 b

 

Hamnordning för Ålands landskapsregerings hamn i Möckelö Jomala.

 

 

 

ALLMÄNT

 

Inom Ålands landskapsregerings hamnområde tillämpas, utöver gällande lagar, förordningar och andra föreskrifter, bestämmelser i denna hamnordning.

 

Till Ålands landskapsregerings hamnområde räknas det vattenområde samt det

inhägnade området som hör till verkstadstomten i Möckelö.

 

Hamnmyndighet är Trafikavdelningens verkstads- och lagerenhet, i fortsättningen i denna hamnordning endast nämnd som hamnen

 

 

ANMÄLAN SAMT ANKOMST TILL HAMNEN

 

Såvida det är möjligt skall befälhavaren, eller hans representant, i god tid meddela hamnen, lämna uppgifter om fartyget, lastens art och storlek samt tiden de beräknas anlända.

 

Efter fartygets ankomst till hamnen skall dess befälhavare eller hans ombud anmäla till verkstadens kontor. Anländer fartyget vid tidpunkt då kontoret är stängt skall anmälan göras genast då kontoret öppnat. Ankommer och avgår fartyg ex. under helg då kontoret är stängt skall uppgifterna i lämnas i verkstadens postlåda.

 

 

FÖRTÖJNING AV FARTYG

 

Fartyg får inte utan tvingande skäl förtöja eller ankra på plats där fartyget kan vara till hinder för trafiken.

 

Fartyg skall förtöja på plats som anvisats av hamnen och skall inte utan deras samtycke flyttas.

 

Fartyg skall flyttas till annan plats då hamnen det påbjuder, med beaktande av att pågående lastning eller lossning i minsta mån störs.

 

Har fartyg förtöjt inom hamnområdet i strid med ovannämnda bestämmelser och underlåter fartygets befälhavare att vidtaga åtgärder som hamnen påbjuder, är hamnmyndigheterna berättigade att verkställa förflyttning av fartyget på ägarens bekostnad och ansvar.

 

 

 

 

FÖRTÖJDA FARTYG

 

Då fartyg förtöjs eller kastar loss från kaj samt då det ligger vid kaj, skall nödvändig försiktighet iakttas för att undvika skador på kajen. Då fartyg ligger vid kaj, skall vid behov fendrar användas.

 

Dävertar och andra anordningar som når ut över fartygets sidor skall anbringas så att de inte skadar hamnen eller stör den övriga verksamheten i hamnen. Landgångar och trappor skall förses med säkra räcken och skyddsnät och hållas upplysta under den mörka tiden av dygnet.

 

Fartyget och dess befälhavare är ansvarig för skador som uppstår på hamnanläggningen.

 

Beträffande utsläpp från fartyg skall gällande bestämmelser härom iakttas.

 

Fartyg som ligger vid kaj får inte i onödan använda sina propellrar såvida inte annat överenskommits med hamnen.

 

Fartyg som är förtöjt vid kaj skall vara bemannat i enligt gällande bestämmelser så att det vid behov kan förhalas.

 

Om fartyg lämnas obemannat skall detta avtalas med hamnen och tillsynen skall anförtros en tillförlitlig person vars namn och telefon skall anges. Personen skall ständigt vara anträffbar och tillgänglig.

 

Reparations- och underhållsarbeten på fartyg får utföras men får inte medföra miljöfarliga föroreningar, störande buller eller eldfara.

 

 

REGLER TILL SKYDD MOT HAMNENS UPPGRUNDNING OCH FÖRORENING

 

Utsläpp av avfall, avloppsvatten, miljöfarliga ämnen eller utkastande av föremål inom hamnområdet, varigenom man kan förorsaka en uppgrundning eller förorening av hamnområdet, är förbjudet. Skulle utsläpp trots detta ändå ske är befälhavaren skyldig att omedelbart underrätta hamnen.

 

Fartyget är också skyldigt att meddela då gods fallit överbord och vidta åtgärder för dess bärgande.

 

Då gods vid vars hanterande spill uppstår skall lastmottagare vidta åtgärder som förhindrar att spillet faller i sjön och hamnen uppgrundas. Spill som uppkommer på kajen skall sopas upp och forslas bort från hamnområdet.

 

Det är förbjudet att inom hamnområdet tömma olja, oljeblandat vatten eller   annat miljöfarligt avfall.

 

 

LOSSNING OCH LASTNING AV GODS

 

Vid lastning och lossning av gods skall man tillse att kajkonstruktioner och anordningar inte skadas. Då tungt gods placeras på kajen, skall av fartyget eller lastens ägare lämpliga underlag användas.

 

Används ramper eller annat enskilt lastnings- eller transportmaterial vid lastning eller lossning skall de genast efter användningen avlägsnas från hamnområdet.

 

Gods får inte uppläggas på kajområdet eller planen vid hamnen utan att för varje enskilt fall tillstånd ges.

 

Dammande material får inte lastas eller lossas vid kajen när maskinreparationer eller målning av fartyg pågår.

 

Lastning av explosionsfarliga ämnen samt brännbara vätskor är inte tillåten över kajen.

 

 

UPPLÄGGNING AV GODS

 

Vid uppläggning av gods skall av hamnen givna anvisningar om upplagsplats iakttas.

 

Upplagt gods skall då hamnen det fodrar, på åtgärd av dess innehavare flyttas till annan plats på området, eller avlägsnas från hamnområdet. Underlåts detta har hamnen rätt att flytta godset på ägarens bekostnad och ansvar.

 

Läggs dammande material upp på området skall ägaren tillse att dammet hindras från att spridas genom att exempelvis täcka materialet med presenningar eller motsvarande.

 

Dammande material får inte läggas i upplag på hamnområdet när fartygsreparationer eller målning av fartyg pågår.

 

Avfall, rester och emballage skall av ägaren avlägsnas från hamnområdet. Är det dammande avfall skall området renspolas och resterna tas om hand och inte spolas i sjön eller dumpas på annat ställe inom hamnområdet.

 

 

 

 

Bilaga T1005P16/5.8.2005 b

 

 

 

 

 

 

Hamnavgiftstaxa för Ålands landskapsregerings hamn i Möckelö

 

 

 

 

Grund för avgiften är fartygets största längd (loa)

 

 

(Gäller oavbruten vistelse i högst 7 dygn)

 

 

 

 

 

 

Lastfartyg och pråmar

 

 

 

 

 

 

 

Längd

Avgift

 

 

0 - 30 m

70,00 €

 

 

>30 - 60 m

150,00 €

 

 

>60 - 100 m

350,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuavgiftstariff

 

 

 

 

€ / ton

 

 

Allmän taxa lossning

0,25 / ton

 

 

Allmän taxa lastning

0,25 / ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elförbrukning

 

 

 

 

 

 

 

Inkopplingsavgift

20,00 €

 

 

Förbrukning

9,01 cent / KWh

enl Mariehamns stads tariff för

 

 

tillfälliga förbrukare

 

 

 

 

Vatten

 

 

 

 

 

 

 

Förbrukning

3,50 € / m3

 

 

Minimidebitering

20,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avfallshantering

Lagstadgat

 

 

 

 

 

 

Avfallshanteringsavgif

0,12 € / nettoregisterton

 

 

Minimiavgift

60,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagning av oljehaltigt avfall och problemavfall

 

 

 

 

 

 

För oljehaltigtavfall och problemavfall debiteras enligt uppkomna hanteringskostnader

ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillfällig lagring av bulkprodukter på hamnplan

 

 

 

 

 

 

Hyra för uppläggning på hamnplan

15 cent / ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla priser exl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Fastställd av Ålands landskapsrgering 5.8.2005