PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        18                                 18.8.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

JS - LW - HL - RK - BL - CG            RN                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Vicelantråd
Jörgen Strand

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 24

Inkomna anbud för om- och nybyggnad av landsväg nr 3 på sträckan Svinö vägskäl-Klemetsby, sektion 2640-5100, landsväg nr 370 mot Svinö, sektion 8-250 och landsväg nr 378 mot Krogstad, sektion 8-100 samt nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 3 mellan sektionerna 3010 och 5100 i Lumparlands kommun.

T10/04/2/42

 

Protokoll fört i samband med öppnande av anbud antecknades för kännedom.

 

Beslöts inleda avtalsförhandlingar enligt alternativ II med F:ma Rolf Widman, från Saltvik.

_______________________________________________