PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         2                                  20.1.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör
Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 2

Utställande av vägplan för ombyggnad av landsväg nr 2, sträckan Smedsböle-Finby, sektion 3680-5940, inklusive nybyggnad av gång- och cykelvägar samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Domarböle, Tranvik, Svensböle, Klippan och Mångstekta i Sunds kommun.

T10/01/2/50

43-44 T10

Förenämnda vägplan godkändes och ställs ut för väglagsenlig behandling.

 

_______________________________________________