PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        24                                13.10.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 29

Ändring av investeringsprogrammet för trafikavdelningen, moment 48.30.77, år 2005, gällande Björsby/Gölby/Näfsby vägkorsning på landsväg nr 2.

T10/05/1/5

 

Ärendet bordlades.

_______________________________________________