PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         4                                   3.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL            CG                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 4

Inbegäran av anbud för driftsentreprenad för Ängösunds färjlinje för perioden 15.5.2005-14.5.2008.

T10/05/1/3

73 T10

Landskapsregeringen godkände anbudshandlingarna. Anbud inbegärs för två alternativa trafikformer.

 

Alt. 1. Trafik 24 h/dygn med paus 11.00-11.30 och 19.00-19.30.

Alt. 2. Trafik 24 h/dygn med paus 11.00-11.30 och 19.00-19.30, dock så att endast beställningstrafik utförs mellan kl. 22.00 och kl. 6.00, varvid entreprenören skall ange priset per tur. Beställning av turer före kl. 20.00.

 

Nödtrafik och annan oförutsedd trafik kan beställas alla tider på dygnet. Inställelsetiden är då högst 30 minuter för alt. 2.

 

Anbuden skall vara Ålands landskapsregering tillhanda senast den 18 mars 2005.

_______________________________________________