PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         6                                  10.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

JS - LW - HL - RK - BL - CG            RN                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Vicelantråd
Jörgen Srand

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 6

Fastställande av grunderna för utbetalning av landskapsbidrag för byggande av kommunalvägar enligt 19 § landskapslagen om kommunalvägar. 

T10/05/1/6

95 T10

Landskapsregeringen beslöt i enlighet med budgeten för år 2005 att de högsta bidragsberättigade byggnadskostnaderna för nybyggnad av kommunalvägar är 60 €/m, för ombyggnad och grundförbättring av kommunalvägar 50 €/m samt nybyggnad av gång- och cykelvägar 30 €/m. Kostnaderna för ytbeläggning enligt anbud.

 

Bidragsprocenten för grundförbättring och ombyggnad är:

 

Fasta Ålands kommuner                 30 %

Skärgårdskommunerna                   50 %.

 

Bidragsprocenten för nybyggnad är:

 

Fasta Ålands kommuner                 25 %

Skärgårdskommunerna                   30 %.

_______________________________________________