PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                         7                                  17.2.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - RK - BL - CG                    LW - HL                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 7

Fastställande av vägplan för ombyggnad av landsväg nr 3, på sträckan Svinö vägskäl-Klemetsby, sektion 2640-6000, inklusive anslutningar och gång- och cykelväg i Lumparlands kommun. 

T10/04/2/42

116-117 T10

Förenämnda vägplan fastställdes med beaktande av åtgärdsförslagslistan. Bilaga T10/05/P/7/7.

 

Utlåtande inkommit från:

 

Lumparlands kommun

Miljöbyrån

Museibyrån.

 

Påpekanden inkommit från:

 

-         Sture Eriksson

-         Annsofi och Lennart Joelsson

-         Anders och Gunnar Westerlund, Margareta Söderström.

 

_______________________________________________

 


 

                                                                                                            Bilaga T10/05/P/7/7

 

                                                            Dnr T10/04/2/42

 

Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 3, på sträckan Svinö vägskäl-Klemetsby, sektion 2640-6000, inklusive anslutningar och gång och cykelväg i Lumparlands kommun.

 

 

Inkomna anmärkningar och påpekanden                                    Åtgärdsförslag

 

A

 

Sture Eriksson

 

 

1.

Önskar att garaget får stå kvar eller flyttas alternativt bygga nytt.

Garaget flyttas.

 

 

 

 

 

B

 

Annsofi och Lennart Joelsson

 

 

2.

Önskar att det beaktas att fastigheten Långnäsvägen 306 är planerad för ytterligare en bostad.

Beaktas.

 

3.

Önskar att busshållplatsen vid Krogstadvägen placeras så att minsta möjliga intrång på tomten genomförs.

Beaktas.

 

4.

Gång- och cykelvägen bör dras så långt ner mot Krogstadviken som tekniskt möjligt.

Avslås.

 

 

 

 

C

 

Anders Westerlund, Gunnar Westerlund och Margareta Söderström

 

 

5.

Anslutning till lägenheten Rnr 2:27 ordnas på lämpligt sätt.

Beviljas.

 

6.

Önskar ta bort matjord från ett ca 150 m2 stort område på lägenheten Rnr 2:3.

Beviljas.