PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        10                                 31.3.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - HL - RK - BL                           JS - LW - CG                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 10

Inkomna anbud för driftsentreprenad av Ängösunds färjlinje för perioden 15.5.2005-14.5.2008.

T10/05/1/3

Avtal

 

Protokoll fört i samband med öppnandet av anbud antecknades för kännedom.

 

Beslöts inleda kontraktsförhandlingar med Ängösundsfärjan Ab enligt trafikalternativ 2.

_______________________________________________