PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        11                                 14.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - CG           BL                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef
Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 11

Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen med anledning av European Executive Express Ab:s mål om upphandling.

T10/02/5/7

297 T10

 

Högsta förvaltningsdomstolen har bett Ålands landskapsregering att, med anledning av Ålandsdelegationens utlåtande om marknadsdomstolens behörighet i ärendet, inkomma med eget yttrande.

 

Landskapsregeringen konstaterade att slutsatsen i Ålandsdelegationens utlåtande överensstämmer med det sätt varpå landskapsstyrelsen behandlade ärendet och att det således inte finns något ytterligare att anföra i ärendet.

 

_______________________________________________