PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        12                                 21.4.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - LW - HL - RK - BL - CG           JS                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Tf. avdelningschef

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 12

Utställande av vägplan för nybyggnad av färjfäste och utvidgning av hamnområde i Harparnäs, Kökar kommun.

T10/05/2/12

308-309 T10

 

Förenämnda vägplan godkändes och ställs ut för väglagsenlig behandling.

 

Nr 13

Öppethållningstider för Lemströms kanal under seglationsperioden 2005

T10/05/1/13

310 T10/Annons

Landskapsregeringen fastslog öppethållningstider enligt bilaga T10/05/P/12/13, 21.4.2005

 

Nr 14

Driftsentreprenad av Ängösunds färjlinje för perioden 15.5.2005-14.5.2008

T10/05/1/3

Avtal

Beslöts teckna avtal med Ängösundsfärjan Ab enligt trafikalternativ 2.

_______________________________________________


                                                                                          Bilaga T10/05/P/12/13, 21.4.2005

 

Öppethållningstider för Lemströms svängbro, fr.o.m. seglationsperiodens början 2005

 

Seglationsperiod

 

Svängbron öppnas för sjötrafik för farkoster med större höjd än brons fria underfartshöjd (M.v.y +3,3 m) då isförhållandena i kanalområdet det medger.

 

Öppnings- och stängningstid av svängbron kungörs på förhand i de lokala tidningarna eller meddelas på något annat lämpligt sätt.

 

Genomfart för sjötrafik under perioden som bron är stängd

 

Genomfart med fartyg med större höjd än brons fria höjd (M.v.y. +3,3) är möjlig före den kungjorda öppningsdagen och efter den kungjorda stängningsdagen, under ordinarie arbetstid kl. 8.00-16.00, måndag-fredag, om isförhållandena det medger.

 

För att få bron öppnad skall fartyget, med iakttagande av de anvisningar som meddelas på en tavla invid bron, på förhand beställa öppnande till ett bestämt klockslag.

 

För att få bron öppnad under lördag och söndag samt helgdagar skall beställning ske under ordinarie arbetstid kl. 8.00-16.00, måndag-fredag.

 

            ÖPPETHÅLLNINGSTIDER, dagligen:

 

            Från kungjord öppethållningsdag - 31.5            8.00 - 18.00

            1.6 - 31.8                                                         8.00 - 22.00

            1.9 – 15.10                                                      8.00 - 18.00.

 

Bron öppnas vid behov för sjötrafik under ovan angivna tidpunkter, varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter, ex. öppnas kl. 12.00 och hålls öppen till ca 12.10. Under denna tid prioriteras sjötrafiken. Under övriga tider inom varje hel timme prioriteras landsvägstrafiken över bron.

 

Bron kan dock öppnas mellan ovan nämnda fasta tider för utryckningstrafik, nyttotrafik och för fartyg med fast tidtabell samt för övrig sjötrafik om brovakten finner det nödvändigt att öppna bron.

 

Genomfart är möjlig även under andra tider av dygnet än brons dagliga öppettider genom att ett särskilt stadgat arvode betalas för fartyget till den person som öppnar bron. För att få bron öppnad skall fartyget med iakttagande av de anvisningar som meddelats på en tavla invid bron på förhand under brons dagliga öppethållningstid beställa öppnande till ett bestämt klockslag.

 

Då reparations- och ombyggnadsarbeten på bron eller kanalen eller andra särskilda skäl kräver det, kan Ålands landskapsregering inskränka eller förändra nämnda dagliga öppettider eller inställa kanaltrafiken temporärt. Ålands landskapsregering kan även vid behov förlänga nämnda dagliga öppettider, dock högst för en seglationsperiod. Förändringarna skall kungöras eller meddelas.

 

Dessa föreskrifter träder i kraft från och med kungjord öppethållninsdag för seglationsperioden 2005.

 

Genom dessa föreskrifter upphävs Ålands landskapsregerings beslut från den 16 april 1992 om öppethållningstider för Lemströms kanal och svängbro.

 

I övrigt hänvisas till förordningen innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar FFS 512/91 och förordningen om kanalavgifter FFS 515/91.

 

Ålands landskapsregering

Trafikavdelningen