PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        20                                  1.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - LW - HL - RK - BL - CG           JS                                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Avdelningschef

Niklas Karlman

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 25

Verksamhetsplan för Ålands haverikommission.

T10/05/1/26

Den åländska haverikommissionen som tillsattes i slutet av 1960-talet har hört till den fastländska organisationen, vilken letts av Trafiksäkerhetscentralen.

 

Bildandet av en egen åländsk haverikommission ger bättre möjligheter att fokusera på för åländska förhållanden viktiga aspekter vid undersökning av olyckor.

 

Beslöts anta verksamhetsplanen enligt bilaga T1005P20/2005.

 

_______________________________________________

 


                                                                                                Bilaga T1005P20/2005

 

 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅLANDS HAVERIKOMMISSION

 

 

1. ALLMÄNT

 

Ålands haverikommission undersöker alla svåra olyckor i landskapet Åland.

Avsikten med undersökningen av olyckorna är att, genom beaktande av resultaten, öka den allmänna säkerheten och förebygga olyckor. Vid undersökningen granskas olycksförloppet, olyckans orsaker och följder.

I kommissionens arbete ingår inte att ta ställning i ansvars- eller skadeståndsfrågor. Utredningarna syftar enbart till förbättringar av säkerheten.
Varje undersökning utmynnar i en rapport, där fakta, analys och slutsatser redovisas.

I rapporten presenteras också rekommendationer på basis av undersökningens resultat. Kommissionen är underställd trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering.

 

 

2. UPPGIFTER

 

Uppgifter som hör till kommissionen

 

Haverikommissionen skall

1)      upprätthålla beredskap för att snabbt inleda en undersökning,

2)      föra en förteckning över pågående och avslutade undersökningar av olyckor,

3)      publicera rapporter och sända den till berörda instanser,

4)      utbilda medlemmarna i kommissionen,

5)      följa med utvecklingen av undersökningsmetoder,

6)      samarbeta med andra myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet,

7)      ge förslag om olika trafiksäkerhetsåtgärder till myndigheter, bl.a. lagstiftning, trafikmiljö, fordonsutrustning m.m.

 

 

3. UNDERSÖKNINGSRAPPORT

 

Uppgörande av undersökningsrapport och dess innehåll

 

Vid undersökning skall olyckans förlopp, orsaker och följder utredas. Över en utredning skall uppgöras en undersökningsrapport. I rapporten skall intas rekommendationer till sådana åtgärder som enligt kommissionens uppfattning är påkallade för att säkerheten skall kunna ökas, olyckor förebyggas, skador avvärjas och minskas.

 

Ingivning och behandling av undersökningsrapporten

 

En undersökningsrapport om en olycka ges till Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen beslutar vilka åtgärder som skall vidtas med anledning av undersökningsrapporten och rekommendationer i den.

Trafikavdelningen skall sända undersökningsrapporten för kännedom och för åtgärder till dem som saken gäller samt till de myndigheter och parter som enligt avdelningens bedömning kan ha intresse i saken.

 

 

4. ÖVRIGT

 

Tillsättande av kommission

 

Kommissionsmedlemmar tillsätts enligt särskilt beslut av landskapsregeringen för en tidsperiod om 4 år. Medlemmarna utser själva en ordförande inom kommissionen för samma tidsperiod.

 

Arvoden och ersättningar

 

Till medlem och sakkunnig i undersökningskommission betalas arvode och ersättning som landskapsregeringen särskilt fastställer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av Ålands landskapsregering i plenum den 1 september 2005, protokoll nr 20.