PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        21                                  8.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 26

Fastställande av vägplan för ombyggnad av landsväg nr 1, på sträckan Överby-Storby, sektion 3500-8360, inklusive nybyggnad av gång- och cykelväg samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Södersjön, Lassas, Eckerö kyrka, Norrvägen, Böle, Skag, Storby gamla landsväg, Ollas och Torp i Eckerö kommun.

T10/00/2/40

609-610 T10

Förenämnda vägplan fastställdes med beaktande av listan för åtgärdsförslag, bilaga T10/05/P/21/26.

 

Utlåtande har inkommit från:

 

-         Eckerö kommun

-         Miljöbyrån

-         Museibyrån.

 

Påpekanden har inkommit från:

 

-         Hans och Annette Andersson

-         Rune Söderlund

-         Susann Fagerström m.fl.

_______________________________________________

 


                                                                                                Bilaga T10/05/P/21/26

 

                                                                                                Dnr T10/00/2/40

 

Vägplan för ombyggnad av landsväg nr 1, på sträckan Överby-Storby, sektion 3500-8360, inklusive nybyggnad av gång- och cykelväg samt ombyggnad av anslutningar och korsningsområden för vägarna till Södersjön, Lassas, Eckerö kyrka, Norrvägen, Böle, Skag, Storby gamla landsväg, Ollas och Torp i Eckerö kommun.

 

Inkomna anmärkningar och påpekanden                                    Åtgärdsförslag

 

A

 

Eckerö kommun godkänner förslaget till vägplan, dock med följande ändringar och tillägg:

 

 

1.

Önskar hastighetsdämpande miljöportar och ett väl synligt och belyst övergångsställe i Storby.

Beviljas.

 

2.

Påminner om att gamla Käringsundsvägen inte har genomfartstrafik.

Beaktas.

 

3.

Brandbrunnen i Storby skall ha bra tillgänglighet.

Beaktas.

 

4.

Önskar vägbelysning vid Skagvägens vägkorsning

Vägbelysningen längs landsväg nr1 i Eckerö diskuteras med kommunen.

 

5.

Önskar att tillgängligheten till odlingsmarkerna i Böle tillgodoses.

Beaktas.

 

6.

Önskar att tillgängligheten till busshållplatserna i Kyrkoby inte försämras.

Beaktas.

Busshållplatser byggs vid sektionerna ca 5180-5240 vänster och 5320-5380 höger.

 

7.

Ett säkert övergångsställe eller en tunnel bör byggas vid Eckerö Golf.

Plats är beaktad i planen.

 

8.

Trottoaren bör anpassa så att fornminnesområdet och kvarstående delar av postvägen inte skadas.

Beaktas.

 

9.

Gång- och cykelvägen bör ha tillräckligt med anslutningspunkter från motsatta sidan av vägbanan.

Beaktas.

 

10.

Vattenströmningen till Kyrksundet får inte försämras.

Är beaktat i planen.

 

11.

Kostnadsansvaret för gång- och cykelvägen skall åvila landskapsregeringen.

Avslås.

 

12.

Eckerö kommun förbehåller sig rätten att återkomma angående vägunderhållsansvaret för gång- och cykelvägen.

Efter vägplanens fastställande kontaktas kommunen för diskussion om gång- och cykeltrafiken i Eckerö.

 

 

 

 

B

 

Museibyrån

 

 

13.

Området mellan sektion 4300 och 4400 måste undersökas innan vägplanen förverkligas.

Beaktas.

 

 

 

 

C

 

Miljöbyrån

 

 

14.

Rikkärrstyp skyddas enligt förordning.

Beaktas.

 

18.

Myrmark bör skonas.

Beaktas.

 

 

 

 

D

 

Hans och Annette Andersson

 

 

15

Önskar att infarten till Marholmsvägen flyttas västerut och att bredden minskas.

Beaktas.

 

 

 

 

E

 

Rune Söderlund

 

 

16

Önskar att anslutningen vid sektion 6190 skall få bli kvar.

Avslås.

Ny anslutning ordnas via gemensam anslutning vid sektion 6200.

 

 

 

 

F

 

Susanne Fagerström m.fl.

 

 

17

Önskar att trädplanteringarna samt jordvallen längs vägens södra sida lämnas kvar samt att hängbjörken vid Torpvägskäl inte skall skadas.

Beaktas.