PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        22                                  8.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - HL - RK - BL - CG                                                          Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägunderhållschef

Björn Ekblom

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 27

Antagande av entreprenörer för snö- och moddplogning samt sandning på delar av lands-, bygde- och kommunalvägarna på fasta Åland och Vårdö.

T10/05/2/23

611-617 T10

Anbud och öppningsprotokoll antecknades för kännedom.

 

Beslöts anta följande anbud:

 

- Område 1            Eklunds Åkeri, Eckerö             

- Område 2            N. Häggbloms Åkeri, Eckerö               

- Område 3            Robert Hamnström, Saltvik                  

- Område 4            Joakim Carlsson, Geta             

- Område 7            Roine Karlsson, Sund              

- Område 8            Dick Holmberg, Sund                          

- Område 9            Roine Karlsson                        

- Område 12          HJ-transport, Jomala.                          

 

Avtalen är 3-åriga med option på ytterligare 2 år. Timkostnaden justeras årligen med 2 % i enlighet med anbudsförfrågan.

 

Beslutet betyder att landskapsregeringen kan avyttra 2 st. lastbilar.

 

_______________________________________________