PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        23                                 22.9.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

JS - LW - HL - RK                           RN - BL - CG                                   Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Vicelantråd
Jörgen Strand

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 28

Fastställande av vägplan för nybyggnad av färjfäste och utvidgning av hamnområde i Harparnäs, Kökar kommun..

T10/05/2/12

668-669 T10

 

Förenämnda vägplan fastställdes.

 

Utlåtande har inkommit från:

 

-         Kökar kommun

-         Miljöbyrån

-         Museibyrån.

 

Landskapsregeringen beslöt beakta de inkomna synpunkterna.

_____________________________________________