PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        27                                 3.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - LW - HL - RK - CG                  JS - BL                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a  n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Trafikingenjör

Bengt Dahlén

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 32

T.v.å. från 20.10.2005 nr T10 26/31.

Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken.

T10/05/1/30

733 T10

Landskapsregeringen godkände ”Plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken”. Planen ges till lagtinget i form av ett meddelande.

 

_______________________________________________