PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        28                                 3.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - LW - HL - RK - CG                  JS - BL                                            Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 33

T.v.å. från 13.10.2005 T10 24/29.

Ändring av investeringsprogrammet för trafikavdelningen, moment 48.30.77, år 2005, gällande Björsby/Gölby/Näfsby vägkorsning på landsväg nr 2.

T10/05/1/5

 

Beslöts att filer för vänstersvängande trafik byggs norr- och söderifrån på landsväg nr 2 i stället för att bygga väjningsutrymme i ovan nämnda korsning.

Beslöts även att i anslutning till arbetsprogrammet för moment 48.30.77 år 2006 aktualisera en vägplanering för ny anslutning från väg nr 40 till landsväg nr 2.

 

Nr 34

Ersättande av representant i sakkunnig arbetsgrupp för trafiksäkerhetsarbetet inom landskapet Åland.

T10/04/1/9

731 T10

Beslöts utse överkonstapel Gunnar Mansén, från Lemland, som polismyndighetens representant i den sakkunniga arbetsgruppen efter Jarl Helsing som avgått med pension den 1 maj 2005. Se även beslut av den 25 mars 2004, plenum T10 nr 21, om tillsättande av nämnda arbetsgrupp för perioden 2004-2007.

_______________________________________________