PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        31                                17.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

JS - LW - HL - RK - CG                   RN - BL                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

V i c e l a n t r å d
Jörgen Strand

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


Nr 39

Entreprenadavtal för om- och nybyggnad av landsväg nr 1 på sträckan Sviby bro och vägbank, sektion 236-1000, i Jomala kommun och Mariehamns stad.

T10/05/2/7, Ta1-35-97-15

Avtal

Protokoll fört i samband med avtalsförhandlingar antecknades för kännedom.

 

Beslöts att avtal tecknas med F:ma Rolf Widman, från Saltvik.

_______________________________________________