PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        32                                29.11.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

JS - LW - HL - RK - CG                   RN - BL                                           Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

Vicelantråd
Jörgen Strand

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


 

Nr 40

Återförvisat ärende från Ålands förvaltningsdomstol av den 26 januari 2005.

Skrivelse från Sjöfartsverket, förrättande av syn, vattentrafikärende och hastighetsbegränsning i farleden genom Föglö och Lemlands kommuner.

T10/03/1/29

784 T10

Sjöfartsverket har verkställt syneförrättning den 25 oktober 2005 vid Överö färjfäste, Föglö kommun och i Lemland Flaka den 24 oktober 2005.

 

Ålands landskapsregering har representerats vid vardera syneförrättningen.

 

Enligt Sjöfartsverkets skrivelse bereds Ålands landskapsregering tillfälle att inkomma med komplettering av tidigare givet utlåtande.

 

Landskapsregeringen har i ärendet givit utlåtande den 22 januari 2004 nr 69 T10.

 

Landskapsregeringen konstaterar att nya uppgifter inte framkommit i ärendet varför Ålands landskapsregering vidhåller utlåtandet av den 22 januari 2004 att fartbegränsningar i angivna områden inte förordas.

 

Nr 41

Inkomna anbud för trafiken med Björkö linfärja mellan Björkö och Lappo för perioden 15.5.2006-14.5.2009.

T10/02/1/38

785 T10

Protokoll fört i samband med öppnandet av anbuden antecknades för kännedom.

 

Konstaterades att två anbud inkommit.

 

Ålands landskapsregering beslöt att inte anta någotdera av anbuden emedan kostnaderna för trafiken i landskapsregeringens regi motsvarar storleken av de inkomna anbuden.

 

Konkurrensutsättning prövas på nytt då personalsituationen så medger.

                                   

_______________________________________________