PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        33                                 8.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - HL - RK - BL - CG            LW                                                 Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Vägingenjör

Stig Janson

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


 

Nr 42

Landskapsregeringens beslut 17.11.2005 om att teckna avtal med F:ma Rolf Widman från Saltvik för om- och nybyggnad av landsväg nr 1 på sträckan Sviby bro- och vägbank, sektion 236-1000, i Jomala kommun och Mariehamns stad.

T10/05/2/7, Ta1-35-97-15

794 T10

Beslöts att upphäva beslutet om att avtal tecknas med F:ma Rolf Widman, från Saltvik.

 

Nr 43

Förlängning av giltighetstiden för vägplan för ombyggnad av Sviby bro- och vägbank på del av landsväg nr 1, sektion 260-1000, i Jomala kommun och Mariehamns stad.

Ta1-35-97-15

795 T10

Beslöts att förlänga vägplanens giltighetstid med fyra år.

Den 30 oktober 2001 begärdes miljöbyråns utlåtande om vägplanen. Utlåtande från miljöbyrån gavs den 6 november 2001, där det inte framkommer hinder för att förverkliga projektet. Efter det att beslut den 17 november 2005 fattats om att skriva avtal med entreprenör för ombyggnaden kräver Ålands miljöprövningsnämnd i utlåtande av den 24 november 2005 att miljötillstånd skall erhållas innan verksamheten med ombyggnaden av vägen kan påbörjas, vilket medför att nuvarande vägplan inte kan börja förverkligas under dess sista giltighetsår.

                                   

_______________________________________________