PROTOKOLL

                                                                                     Nummer                         Sammanträdesdatum

                                                                                        34                                22.12.2005

 

 

 

Protokoll fört vid pleniföredragning

Trafikavdelningen

Allmänna byrån, T10

 

 

Närvarande                                                      Frånvarande                                                     Justerat

RN - JS - LW - RK - BL - CG           HL                                                  Omedelbart

 

Ordförande                                                      Föredragande                                       Protokollförare

L a n t r å d
Roger Nordlund

Landskapsregeringsledamot
Runar Karlsson

Teknisk inspektör

Göran Holmberg

 

…...……………....…......…........…..             …...……………....…......…........…..              …...……………....…......…........…..


Ärende/Dnr/Exp.                             Beslut


 

Nr 44

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande angående besvär över

landskapsstyrelsens beslut av den 20 mars 2003

om offentlig upphandling av lufttrafiktjänst.

T10/02/5/7

 

European Executive Express har yrkat att landskapsstyrelsen måtte åläggas att erlägga gottgörelse till bolaget.

 

Marknadsdomstolen har genom beslut av den 10 september 2003 ansett att landskapsstyrelsen inte förfarit i strid med bestämmelser angående offentlig upphandling.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt avgörande av den 15 december 2005 inte funnit skäl att ändra marknadsdomstolens beslut och förkastar således besvären.

 

Avgörandet antecknades för kännedom.    

 

Nr 45

Bokningsregler för landskapsregeringens färjor under tidtabellsperioden 1.1-31.12.2006.

T10/04/1/35

842 T10

Kommunernas utlåtanden i ärendet antecknades för kännedom.

 

Landskapsregeringen fastställde regler enligt bilaga T1005P34/45. 

_______________________________________________